LEGO Dimensions Starter Pack Review và Giveaway

Khi nội dung có thể tải xuống lần đầu tiên trở thành một thứ, có vẻ như tất cả chúng ta sẽ chuyển sang mô hình kỹ thuật số và các giao dịch mua trò chơi thực tế sẽ biến mất. Thay vào đó, chúng tôi đang mua nội dung có thể tải xuống bằng đồ chơi bằng nhựa. ĐọC Thêm